ŠTUDIJSKI PROGRAM RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

Višješolski študijski program Računalništvo in informatika je javnoveljaven in mednarodno primerljiv. Zasnovan je na povezovanju teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Diplomantu daje široko paleto znanja, ki temelji na sodobnih vsebinah in učnih pristopih. Poleg poklicno-specifičnih kompetenc pridobi tudi splošna strokovno-teoretična znanja, potrebna pri opravljanju poklica. Diplomantu omogoča, da se pri svojem delu uspešneje sooča z novimi izzivi in večjo konkurenco na evropskem trgu. Med izobraževanjem lahko pridobi potrebna dodatna znanja, saj je program modularno zasnovan in omogoča veliko izbirnost ter pridobivanje tistih znanj, s katerimi bo bolj konkurenčen na evropskem trgu dela.

Temeljni cilji in kompetence programa

Temeljni cilji študijskega programa so:

 • izobraziti inženirje računalništva in informatike z dovolj širokim strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za samostojno reševanje konkretnih problemov v informatiki v hitro spreminjajočem se delovnem okolju;
 • poudariti vlogo posameznika kot soustvarjalca uspešnega delovanja informacijskih sistemov;
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja računalništva in informatike;
 • oblikovati samozavestne, komunikativne, inovativne in kritično razmišljujoče strokovnjake na področju računalništva in informatike;
 • usposobiti za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih vprašanj: usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
 • pridobiti samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretnih strokovnih vprašanj;
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri delu;
 • samostojni razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti;
 • upoštevati smernice trajnostnega razvoja računalništva in informatike ter njenih trendov v prihodnosti.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje generične kompetence:

 • razvijanje poklicne identitete in strokovne odgovornosti;
 • nenehno izboljševanje lastnega dela s samoocenitvijo;
 • sodelovanje pri razvoju stroke;
 • zmožnost analitičnega in ustvarjalnega načina razmišljanja za reševanje strokovnih vprašanj; organiziranje in vodenje delovnih procesov;
 • znanje tujega jezika za spremljanje strokovnih novosti v tujini in za sporazumevanje z uporabo strokovne terminologije;
 • odločanje v poslovnih in strokovnih zadevah;
 • zavedanje o pomenu in vplivu tehnologije na varovanje zdravja in okolja ter odgovorno in etično delovanje na strokovnem področju;
 • sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanje operativnih rešitev v procesih organizacije;
 • razvijanje sposobnosti obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov v tehnoloških procesih.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence:

 • uporabljanje strojne in programske opreme ter storitev, ki jih potrebuje pri delu;
 • spremljanje novosti v stroki ter vseživljenjsko učenje o novi strojni in programski opremi ter storitvah;
 • pripravljanje tehnične dokumentacije in delovnega načrta manjšega projekta v skladu s strokovnimi standardi ter načeli gospodarne rabe človeških in materialnih virov ter načrtovanje dela;
 • sodelovanje v skupini in dokumentiranje opravljenega dela;
 • upoštevanje varnostnih in okolijskih standardov pri delu;
 • sledenje vrednotam podjetja, uporabljanje dobrih poslovnih običajev, etično delovanje in delovanje v skladu s trajnostnim razvojem družbe;
 • gospodarno/trajnostno ravnanje z odpadki ter razumevanje ekonomskih in okoljskih učinkov recikliranja odpadkov
 • načrtovanje namestitve, upravljanja in vzdrževanja strojne in programske informacijsko-komunikacijske opreme in storitev ter izvajanje načrta; načrtovanje in preskušanje delovanja programske opreme;
 • usklajevanje pomoči uporabnikom pri uporabi informacijsko-komunikacijske opreme, storitev in programske opreme;
 • načrtovanje in zagotavljanje varnosti pri delovanju informacijsko-komunikacijskih opreme, programske opreme in storitev;
 • sprejemanje in zagotavljanje informacij o delu, delovnem postopku ter stanju in pomanjkljivostih strojne in programske opreme ter storitev.
Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent, ki je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za dokončanje

1. Vsi obvezni moduli v obsegu 74 KT
• Komunikacije v tehniki (18 KT)
• Postavitev in konfiguracija omrežij (23 KT)
• Kodiranje programov (19 KT)
• Podjetništvo in razvoj produktov IT (13 KT)

2. Eden izmed izbirnih modulov v obsegu 16 KT
• Sistemsko inženirstvo (16 KT)
• Programsko inženirstvo (16 KT)

3. Eden izmed izbirnih modulov v obsegu 7 KT
• Vzporedni svet (7 KT)
• Računalniške igre (7 KT)
• Umetna inteligenca (7 KT)
• Internet stvari (7 KT)
• Spletne rešitve (7 KT)
• Kibernetska varnost (7 KT)
• Elektronsko poslovanje (7 KT)
• Multimedija (7 KT)

4. Prosto izbirni predmet 5 KT

5. Odprti kurikul v obsegu 13 KT

6. Diplomsko delo v obsegu 5 KT

Predmetnik

 

2. LETNIK
Št. Predmet KT
1. Ekonomika podjetja in podjetništvo 5
2. Načrtovanje in razvoj produktov IT 5
3. Prostoizbirni predmet 5
Modul: SISTEMSKO INŽENIRSTVO (izbirni)
1. Strežniški sistemi 6
2. Napredna računalniška omrežja 6
Modul: PROGRAMSKO INŽENIRSTVO (izbirni)
1. Programiranje 2 6
2. Zbirke podatkov 2 6
Izbirni predmeti
1. Umetna inteligenca v informatiki 5
2. Kibernetska varnost in etični heking 5
3. Razvoj spletnih rešitev 5
4. Razvoj računalniških iger 5
5. Elektronsko in mobilno poslovanje 5
6. Predmet odprtega korikula 10
Praktično izobraževanje II. 13
DIPLOMSKO DELO 5
SKUPAJ 2. letnik 60

Zakaj bi postal inženir računalništva in informatike

Poklic inženirja računalništva in informatike je iskan in vse bolj cenjen poklic v Sloveniji ter perspektiven v tujini. S študijem po programu Računalništvo in informatika se boste usposobili za:

– obvladovanje inovativnih tehnologij, načrtovanje in projektiranje informacijskih sistemov, izvajanje skrbništva programske in strojne opreme, uporabo programskih orodij, varovanje informacij in računalniških sistemov ter za oblikovanje spletnih strani.
– usposobili boste za nameščanje, vzdrževanje in servisiranje informacijsko komunikacijske opreme, načrtovanje in izgradnjo omrežij, nameščanje in administriranje strežnikov, načrtovanje, izdelavo in administriranje zbirk podatkov.

Sodobni predmeti:

– Razvoj računalniških iger,
– Razvoj spletnih rešitev,
– Kibernetska varnost,
– Umetna inteligenca,
– Internet stvari,
– Multimedia.

Strokovna izobrazba

Strokovna izobrazba 6/1 (SOK6, EOK5)

Trajanje študija in ovrednotenje s kreditnimi točkami

Študij traja dve leti.
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Vpisni pogoji

V višješolski študijski program Informatika se lahko vpiše kdor je opravil splošno oziroma poklicno maturo ali zaključni izpit oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Priznavanje oz. uveljavljanje izpitov

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, lahko na začetku študijskega leta oddate prošnjo za priznavanje izpitov. Prošnji je treba priložiti originalno potrdilo o opravljenem izpitu in učni načrt za predmet, po katerem ste opravili izpit. Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo prošnjo in izpit prizna delno ali v celoti ali ga ne prizna. Izpiti, ki so starejši od 10 let, se v skladu s pravilnikom ne priznavajo.

Trajanje študija

Priznana izobrazba

Praktično izobraževanje

Dostopnost