ŠTUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA

Poklic inženirja informatike je iskan in vse bolj cenjen poklic v Sloveniji ter perspektiven v tujini. S študijem po programu Informatika se boste usposobili za:

• nameščenje, vzdrževanje in servisiranje informacijsko komunikacijske opreme;
• izdelavo pasivnih in aktivnih spletišč;
• uvajanje novosti s področja IKT v poslovne sisteme;
• svetovanje in tehnično podporo uporabnikov pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije.

Temeljni cilji in kompetence programa

Temeljni cilji študijskega programa:

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki,
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike,
 • pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov,
 • se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature,
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike,
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu,
 • samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti,
 • avtonomnost pri svojem strokovnem delu.

Študent/ študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične kompetence.

Generične kompetence:

 • uporabo pridobljenega znanja za uspešno strokovno komuniciranje tako v domačem kot v mednarodnem okolju,
 • sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v procesih organizacije,
 • sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov v tehnoloških procesih,
 • vodenje in reševanje konkretnih delovnih problemov na področju procesov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov,
 • razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih aplikacij.

Poklicno-specifične kompetence:

 • svetovanje in tehnična podpora uporabnikom pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije,
 • nameščanje, vzdrževanje in servisiranje informacijsko komunikacijske opreme,
 • načrtovanje in izgradnja omrežij,
 • nameščanje in administriranje strežnikov,
 • načrtovanje, izdelava in administriranje zbirk podatkov,
 • načrtovanje, razvijanje in uvajanje celovite programske rešitve,
 • izdelava pasivnih in aktivnih spletišč,
 • uvajanje novosti s področja informacijsko komunikacijske tehnologije v poslovne sisteme,
 • dokumentiranje informacijsko komunikacijske tehnologije,
 • izobraževanje uporabnikov s področja IKT.
Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje
V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.
Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.
Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za dokončanje

 1. Vsi obvezni moduli in predmeti v obsegu 68 KT:
 • Komunikacije v tehniki (20 KT)
 • Postavitev in konfiguracija omrežij (22 KT)
 • Kodiranje programov (18 KT)
 • Osnove ekonomije (8 KT)
 1. Obvezna modula v obsegu 28 KT:
 • Sistemsko administriranje (14 KT)
 • Upravljanje podatkovnih omrežij (14 KT)

in eden izmed izbirnih modulov v obsegu 14 KT:

 • Izdelava programskih aplikacij (14 KT)
 • Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov (14 KT)
 • Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev (14 KT)
 • Podatkovna omrežja (14 KT)

ali

 1. Obvezna modula v obsegu 28 KT:
 • Izdelava programskih aplikacij (14 KT)
 • Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov (14 KT)

in eden od naslednjih izbirnih modulov v obsegu 14 KT:

 • Sistemsko administriranje (14 KT)
 • Upravljanje podatkovnih omrežij (14 KT)
 • Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev (14 KT)
 • Podatkovna omrežja (14 KT)
 1. Prosto izbirni predmet 5 KT
 2. Diplomsko delo 5 KT
Predmetnik - Informatika
Obvezni predmeti ECTS
Strokovna terminologija v tujem jeziku 6
Poslovno komuniciranje vodenje 6
Računalništvo in informatika 5
Operacijski sistemi I 4
Osnove zgradbe računalniških sistemov 6
Računalniške komunikacije omrežja I 6
Programiranje I 7
Zbirke podatkov I 7
Ekonomika podjetja 6
Praktično izobraževanje 1  13
Praktično izobraževanje 2  14
Prosto izbirni predmet (Izdelava spletnih strani) 5

 

Računalniški sistemi in omrežja ECTS
Razvoj programske opreme 5
Programiranje 2 5
Operacijski sistemi II 5
Vzdrževanje sistemske programske opreme 5

 

Namesto prosto izbirnega predmeta, ki ga izvaja šola, lahko uveljavljate katerikoli predmet, ki ste ga ali ga boste opravili na drugi višji ali visoki šoli, če je le-ta obsegal 5 kreditnih točk.

Posamezne izbirne predmete bo šola izvajala, če bo za posamezni izbirni predmet prijavljenih najmanj 20 študentov.

Zakaj bi postal inženir informatike / inženirka informatike?

Poklic inženirja informatike je iskan in vse bolj cenjen poklic v Sloveniji ter perspektiven v tujini. S študijem po programu Informatika se boste usposobili za:

=

nameščenje, vzdrževanje in servisiranje informacijsko komunikacijske opreme;

=

uvajanje novosti s področja IKT v poslovne sisteme;

=

svetovanje in tehnično podporo uporabnikov pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije.

Strokovna izobrazba

Strokovna izobrazba 6/1 (SOK6, EOK5)

Z uspešno končanim programom in diplomo si pridobite naziv inženir informatike / inženirka informatike.

Okrajšava: inž. inf.

Trajanje študija in ovrednotenje s kreditnimi točkami

Študij traja dve leti.
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Vpisni pogoji

V višješolski študijski program Informatika se lahko vpiše kdor je opravil splošno oziroma poklicno maturo ali zaključni izpit oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Priznavanje oz. uveljavljanje izpitov

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, lahko na začetku študijskega leta oddate prošnjo za priznavanje izpitov. Prošnji je treba priložiti originalno potrdilo o opravljenem izpitu in učni načrt za predmet, po katerem ste opravili izpit. Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo prošnjo in izpit prizna delno ali v celoti ali ga ne prizna. Izpiti, ki so starejši od 10 let, se v skladu s pravilnikom ne priznavajo.

Trajanje študija

Priznana izobrazba

Praktično izobraževanje

Dostopnost