ŠTUDIJSKI PROGRAM EKONOMIST

Delo na področju ekonomije je dinamično, zanimivo in kreativno ter polno strokovnih izzivov. Za to potrebujete najnovejša znanja, poznati morate veljavno domačo in evropsko zakonodajo, biti morate seznanjeni z najnovejšimi trendi poslovanja.

Izvajamo tri perpektivne usmeritve ter posredujemo študentom sodobna znanja s področja podjetništva in trženja, turizma in računovodstva. 

Temeljni cilji in kompetence programa

Temeljni cilji programa so izobraziti ekonomiste:

• z dovolj širokim in poglobljenim strokovno – teoretičnim in praktično uporabnim znanjem,

• z dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva,

• s poglobljenim in dovolj širokim znanjem organizacije poslovanja ter vodenja in organiziranja tehnoloških procesov,

• ki pridobijo generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja komerciala, mednarodno poslovanje, računovodstvo, organizacija poslovanja, turizem

 

Študenti v programu pridobijo:

Generične kompetence:

• moralni in etični čut za poštenost, natančnost in vestnost pri delu,

• sposobnosti za vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje poslovnih procesov,

• znanje tujega jezika v mednarodnem poslovanju in spremljanje novosti v tujini,

• samozavestno odločanje in sprejemanje poslovnih odločitev na določenem strokovnem področju,

• odgovornost za zagotavljanje kakovosti pri delu, spodbujanje prenašanja znanja, prevzemanje odgovornosti za samoučenje na podlagi prepoznavanja lastnih prednosti in slabosti ter za vseživljenjsko učenje, učinkovito upravljanje z informacijami, povezovanje informacijskih znanj s poslovnimi funkcijami,

• sposobnost za delo v skupini in timsko delo ter uspešno in učinkovito komuniciranje s sodelavci in poslovnimi partnerji.

Poklicno-specifične kompetence:

• sposobnost konceptualnega razmišljanja in uporabnost aplikacij in baz podatkov za učinkovito delo s strankami, zasnovo in implementacijo poslovnih rešitev v ekonomskem poslovanju,

• sposobnost spremljanja metodologije in ciljev spremljanja trga in konkurence,

• znanje analize statističnih podatkov za potrebe trga, ekonomičnosti poslovanja in trženje storitev, poslovnih procesov ter sposobnost prepoznavanja in definiranja pojavov ekonomske politike ter razmer in pogojev v mednarodnem poslovanju

• sposobnost organizirati, pripravljati in obvladovati logistične procese, razvojne strategije podjetij,

• razumejo zakonodajo in predpise, dokumentacijo ter postopke s področja ekonomskih ved

• sposobnost aplikacije teorije v prakso na različnih področjih ekonomskega poslovanja

• sposobnost učinkovitega poslovanja z uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, osnovnih matematično-statističnih metod, sodobnih metod, tehnik in načel organizacije in integralnega sistema menedžmenta

• znanja osnov finančnega poslovanja, osnov marketinga, menedžmenta in elementov trženjskega spleta, osnovnih zahtev ekologije, ergonomije in varstva pri delu,

• sposobnost za samostojno strokovno delo za razvojno in operativno vodenje malih in srednje velikih podjetij, uvajanje in uresničevanje notranjega podjetništva, oblikovanje in uresničevanje razvojnih zamisli, podjetniško planiranje, poslovanje z nepremičninami, ipd.

Način in oblika izvajanje študija

Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku 34 tednov izobraževanja, od tega 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja, ki ga študenti opravijo pri delodajalcih.

Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, ki je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti..) 1. letnika ovrednotenih z najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika ovrednotenih z najmanj 20 kreditnih točk.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje študijskega programa in pridobitev višješolske izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge, projektne naloge) skladno z zahtevami predmetnika in sicer:

Tri obvezne module v obsegu 52 KT

• komunikacija (16 kT)

• analiza (14 KT)

• poslovanje (22 KT)

in eno od naštetih inačic modulov v obsegu 58 KT

• trženje, komerciala, pravo, kakovost, vodenje tehnoloških procesov

• trženje, komerciala, pravo, kakovost, mednarodna menjava

• temelji računovodstva, računovodstvo, davki z analizo, računovodstvo oseb javnega prava ali računovodstvo za gospodarstvo

• poslovni procesi, pravo, kakovost, varstvo narave in dela ali  podjetništvo in trženje ali analiza in psihologija dela ali turizem

Prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT,

Diplomsko delo v obsegu 5 KT.

Diplomsko delo je sestavljen iz diplomske naloge in zagovora le-te.

Temo diplomske naloge si študent/ka izbere v dogovoru z mentorjem v podjetju, v katerem opravlja praktično izobraževanje in mentorjem ustreznega modula/ predmeta v šoli.

POGOJI ZA PREHAJANJE MED PROGRAMI

V 2. letnik se lahko vpiše študent/ka, ki je kočal/la 1. letnik višješolskega

študijskega programa ali 1. oz. višji letnik visokošolskega študijskega programa, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznosti za 1. letnik ni več kot za 20 kreditnih točk. Če je teh obveznosti več, prehajanje med programi ni mogoče.

POGOJI ZA DOKONČANJE POSAMEZNIH DELOV PROGRAMA

Z dokončanjem posameznih delov programa ni možno pridobiti nacionalne poklicne kvalifikacije.

Predmetnik - ekonomist
1. LETNIK – PREDMETNIK JE ENOTEN ZA VSE USMERITVE
ECTS
Poslovni tuji jezik 1
6
Poslovno komuniciranje
6
Informatika
5
Poslovna matematika s statistiko
6
Organizacija in menedžment podjetja
6
5
Osnove poslovnih financ
6
Izbirni predmet usmeritve*
6
Praktično izobraževanje
14

 

 

2. LETNIK  RAČUNOVODJA – RAČUNOVODSTVO ZA GOSPODARSTVO ECTS
Temelji računovodstva
6
Finančno računovodstvo
7
Stroškovno računovodstvo
7
Davki
6
Analiza bilance z revizijo
5
Insolvenčni postopki
6
Računovodstvo za samostojne podjetnike
5
Prosto izbirni predmet
5
Praktično izobraževanje
14

računovodstvo (usmeritev bomo izvedli, če jo bo izbralo vsaj 10 študentov)

2. LETNIK   ORGANIZATOR POSLOVANJA – TURIZEM ECTS
Poslovni procesi
6
Poslovno pravo
6
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
5
Ekologija
6
Ergonomija in varstvo pri delu
8
Poslovanje v turizmu
6
Oblikovanje turističnih proizvodov
5
Prosto izbirni predmet
5
Praktično izobraževanje
14

 

2. LETNIK  ORGANIZATOR POSLOVANJA – PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE ECTS
Poslovni procesi
6
Poslovno pravo
6
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
5
Ekologija
6
Ergonomija in varstvo pri delu
8
Podjetništvo
5
Trženje
6
Prosto izbirni predmet
5
Praktično izobraževanje
14

Posamezne izbirne predmete bo šola izvajala, če bo za posamezni izbirni predmet prijavljenih najmanj 10 študentov.

ECTS točke
Predmet
Kratica
ECT
Poslovni tuji jezik 1
PTJ1
6
Poslovno komuniciranje
POK
6
Praktično izobraževanje
PRI1
14
Informatika
INF
5
Poslovna matematika s statistiko
PMS
6
Trženje
TRŽ
6
Organizacija in menedžment podjetja
OMP
6
Ekonomija
EKN
5
Osnove poslovnih financ
OPF
6
Temelji računovodstva
TRČ
6
Poslovni procesi
POP
6
Poslovna matematika in statistika
PMS
6
Poslovno pravo
PPR
6
Prosto izbirni predmet
PIP
5
Prodaja
PRO
8
Nabava
NAB
6
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
UZK
5
Oblikovanje proizvodnih tehnoloških procesov
OPP
6
Poslovna logistika
POL
5
Praktično izobraževanje 2
PRI2
14
Podjetništvo
POD
5
Poslovni tuji jezik na višji ravni
PTJv
5
Ekologija
EKL
6
Ergonomija in varstvo pri deli
EVD
8
Poslovanje v turizmu
POT
6
Oblikovanje turističnih proizvodov
OTP
5
Finančno računovodstvo
FRČ
7
Stroškovno računovodstvo
SRČ
7
Davki
DAV
6
Analiza bilanc z revizijo
ABR
5
Insolvenčni postopki
INP
6
Računovodstvo za samostojne podjetnike
RSP
5
Poslovni tuji jezik 2
PTJ2
5
Usmeritve:
=

Računovodstvo

=

Podjetništvo in trženje

=

Turizem

Strokovna izobrazba

Strokovna izobrazba 6/1 (SOK6, EOK5)

Z uspešno končanim programom in diplomo si pridobite naziv ekonomist / ekonomistka.

Okrajšava: ekon.

Trajanje študija in ovrednotenje s kreditnimi točkami

Študij traja dve leti.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Vpisni pogoji

V višješolski študijski program ekonomist se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Priznavanje oz. uveljavljanje izpitov

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta v referat za študentske zadeve na šoli oddate prošnjo za priznavanje izpitov. Prošnji je treba priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in oceno izpita. Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo prošnjo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna. Izpiti, starejši od 10 let, se v skladu s pravilnikom ne priznajo.

Trajanje študija

Priznana izobrazba

Praktično izobraževanje

Dostopnost