ŠTUDIJSKA KOMISIJA

Študijska komisija je sestavljena iz najmanj treh predavateljev višje strokovne šole. Vodi jo predsednik študijske komisije.

Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z:

I

Vpisom in napredovanjem študentov,

I

Obravnavanjem predlogov za prilagajanje in posodabljanje študijskega programa,

I

Priznavanjem izpitov opravljenih na drugih šolah,

I

Priznavanjem praktičnega izobraževanja,

I

Potrjevanjem naslova in teme diplomske naloge,

I

Ponovnim obiskovanjem letnika,

I

Sodeluje z ravnateljem višje strokovne šole, direktorjem zavoda, študenti oz. njihovimi predstavniki in strokovnimi delavci šole,

I

Opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.

SESTAVA ŠTUDIJSKE KOMISIJE

Študijsko komisijo sestavljajo štirje predavatelji višje strokovne šole, vodi jo predsednik, ki je eden izmed članov. Člane in predsednika študijske komisije imenuje predavateljski zbor za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

Predavateljski zbor Višje strokovne šole je na svoji seji dne 25. 9. 2012 imenoval člane in predsednika študijske komisije:

mag. Robert Malačič, predsednik študijske komisije
mag. Betina Podgajski, član
Natalija Klemenčič, član

 


OBRAVNAVA VPRAŠANJ NA PREDLOG RAVNATELJA

Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z vpisom in napredovanjem študentov ter predlogi za prilagajanje in posodabljanje študijskega programa na predlog ravnatelja višje strokovne šole.

Študijska komisija ugotavljanja, potrjuje in preverjanje z delom pridobljeno znanje oz. drugo neformalno pridobljeno znanje, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti. Merila so določena v Pravilniku o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju, ki ga je sprejel minister pristojen za šolstvo in šport, dne 4. marca 2010. Pravilnik je objavljen tudi v Informatorju Višje strokovne šole.

NAVODILA ŠTUDENTOM V ZVEZI Z PRIZNAVANJEM IZPITOV OPRAVLJENIH NA DRUGIH ŠOLAH

Priznavanje izpitov lahko uveljavljate na osnovi opravljenih obveznosti v okviru splošno veljavnih višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih študijskih programov (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, Ur. list št. 86/2004, Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju, Ur. List št. 20/2010 ter določbe Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, Ur. L. št. 73/2004). Opravljanje obveznosti lahko uveljavljate le enkrat oziroma za priznavanje le enega izpita.

Priznavanje izpitov uveljavljate po vpisu v študijsko leto. Vloge oddajte v tekočem študijskem letu.

Študenti, ki uveljavljate priznanje izpitov, izpolnite obrazec:  Prošnja za priznanje izpita

Obrazec in zahtevane priloge je potrebno oddati ločeno za vsak predmet posebej za katerega želite uveljavljati priznanje.

 

Priznavanje izpitov Praktično izobraževanje – priloge

  • Potrdilo o zaposlitvi obvezno priložite original
  • Opis del in nalog, ki ste jih opravljali pri določenem delodajalcu s pečatom in podpisom delodajalca (lahko tudi kopija pogodbe o zaposlitve, če so razvidne delovne naloge)
  • Fotokopijo delovne knjižice ali izpis obdobij zavarovanja, ki ga dobite na ZPIZ (https://www.zpiz.si/cms/content2019/izpis-obdobij-zavarovanja)

 

Študijska komisija bo obravnavala vašo vlogo in vam izdala ustrezen sklep o priznavanju/nepriznavanju izpita. V primeru, da je izpit priznan delno, se morate prijaviti na razpisan izpitni rok. Ko boste izpolnili obveznosti, ki so navedene v sklepu o priznavanju izpita, vam bo predavatelj zaključil predmet. Ocena se vpiše v elektronski indeks na način kakor drugi izpiti.

V primeru, da je izpit priznan v celoti, vam referat za študentske zadeve vpiše oceno “priznano” v indeks na osnovi sklepa študijske komisije. Prijava na izpit ni potrebna.

Vloge oddajte pisno, po pošti, na naslov Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola, Noršinska ulica 13, Murska Sobota ali v referatu Višje strokovne šole v času uradnih ur (9.00-10.00).

NAVODILA ŠTUDENTOM V ZVEZI S PRIZNAVANJEM IZPITOV PRI PREDMETU PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – samo za izredne študente

 

Pri izrednih študentih traja praktično izobraževanje 400 ur v prvem letniku in 400 ur v drugem letniku. Praktičnega dela so oproščeni oziroma lahko imajo v celoti priznan izpit iz Praktičnega izobraževanja I. in delno priznan izpit iz Praktičnega izobraževanja II. Tisti izredni študenti, ki so zaposleni ali so bili zaposleni najmanj 2 leti in so pri delodajalcu opravljani dela in naloga s področja kompetenc, ki so določene za programe Ekonomist ali Informatika lahko oddajo vlogo za priznavanje izpita iz predmeta Praktično izobraževanje.

Priznavanje izpitov uveljavljate po vpisu v študijsko leto. Vloge oddajte v tekočem študijskem letu.

Študenti, ki uveljavljate priznanje izpitov, izpolnite obrazec:  Prošnja za priznanje izpita (PRI)

 

 

V polje izpolni predavatelj VPŠ se vpiše predavatelj Organizator praktičnega izobraževanja, ki ga dodali študentu ravnatelj Višje strokovne šole (na obrazec ga vpiše študent, ki uveljavlja vlogo).

Priznavanje izpitov Praktično izobraževanje – priloge

  • Potrdilo o zaposlitvi obvezno priložite original
  • Opis del in nalog, ki ste jih opravljali pri določenem delodajalcu
  • Fotokopijo delovne knjižice

Študijska komisija bo obravnavala vašo vlogo in vam izdala ustrezen sklep o priznavanju/nepriznavanju izpita. V primeru, da ste z opravljanjem del in nalog pridobili kompetence iz predmeta praktično izobraževanje vam bo komisija priznala izpit Praktično izobraževanje/I. V tem primeru vam referat za študentske zadeve vpišev indeks, »priznano«; na osnovi sklepa študijske komisije. Prijava na izpit ni potrebna.

Študijska komisija vam bo v primeru, da ste z opravljanjem del in nalog pridobili kompetence iz predmeta praktično izobraževanje tudi delno priznala izpit iz Praktično izobraževanje/II.

Praktično izobraževanje II bo tako priznano delno, in se morate prijaviti na razpisan izpitni rok. Ko boste izpolnili obveznosti, ki so navedene v sklepu o priznavanju izpita, vam bo predavatelj Organizator praktičnega izobraževanja II zaključil predmet. Ocena se vpiše v elektronski indeks na način kakor drugi izpiti.

Vloge oddajte pisno, po pošti, na naslov Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola, Noršinska ulica 13, Murska Sobota ali v referatu Višje strokovne šole v času uradnih ur (9.00-10.00).

POTRJEVANJE NASLOVA IN TEME DIPLOMSKE NALOGE

Študent skupaj z mentorjem predavateljem in mentorjem v podjetju pripravi predlog teme in naslova diplomske naloge  Predlog naslova in teme diplomske naloge. Ko je predlog teme podpisan s strani mentorja predavatelja in mentorja v podjetju ga študent preda študijski komisiji.

Vloge oddajte v 3 izvodih, pisno, po pošti, na naslov Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola, Noršinska ulica 13, Murska Sobota ali v referatu Višje strokovne šole v času uradnih ur (9.00-10.00).

Potrjevanje naslovov in teme diplomske naloge – priloge:

  • Dispozicija
  • Anketa (struktura in vprašanja če je predvidena)
  • Vprašanja za intervju (če je predviden).

 

Dispozicija se pripravi v skladu s Pravilnikom o izdelavi diplomske naloge in diplomskem izpitu ter v skladu z Navodili za izdelavo seminarske, projektne in diplomske naloge ter opravljanje diplomskega izpita (oba akta sta objavljena v Informatorju Višje strokovne šole).

Študijska komisija bo obravnavala le kompletne vloge. Če bo vloga nekompletna bo zahtevala dopolnitev ali bo vloga zavrnjena.

Po obravnavi predloga bo študijska komisija sprejela sklep ali se predlog sprejme ali se sprejme s pripombami študijske komisije (v tem primeru se navedejo pripombe) ali se predlog ne sprejme.

Študijska komisija preda sklepe referatu za študentske zadeve, ki sklepe razpošlje študentom predlagateljem.

 

NAVODILA IN OBRAZEC ZA PRIZNAVANJE IZPITOV
Nova navodila in obrazec za priznavanje izpitov so objavljeni na spletni strani. Študente prosimo, da od 10.10.2012 naprej pri vseh vlogah pristopajo po teh navodilih in uporabljajo obrazec:  Prošnja za priznanje izpita

 

VLOGA ZA PONAVLJANJE LETIKA OZ. PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA

Študenti, ki želijo ponavljati letnik, izpolnijo obrazec Vloga za ponavljanje letnika in  oddajo vlogo na študijsko komisijo do 25. avgusta. Vloga.pdf

Dostopnost