ŠPIC

Podjetništvo, inovativnost, raziskovalno delo in razvoj regije so tesno povezani. Pomurje je med najmanj razvitimi regijami v Sloveniji. Danes zmagujejo v razvitem svetu organizacije, ki so drugačne, s pomočjo inovativnosti na vseh področjih svojega delovanja. Le-ta prinaša višjo dodano vrednost, ki je pogoj za razvoj organizacij in regije. Podjetništvo pa je pomembno za razvoj vsake regije.

Da bi v Pomurju vzpodbujali inovativnost in podjetništvo ter pomagali organizacijam v regiji je potrebno mlade vzgajati in izobraževati s tega področja, predvsem pa jih povezovati z organizacijami in lokalno skupnostjo. Na osnovi tega sodelovanja pride do vzajemnih koristi in sinergijskih učinkov. Mladi se lažje in hitreje vključujejo v delovna razmerja, organizacije pa dobijo koristno znanje s pomočjo svetovanja in raziskovalnega dela.

Center sta ustanovili Pomursko društvo za kakovost in Ekonomska šola VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Murska Sobota (kjer bo sedež centra) z zainteresiranimi sopodpisniki. Prepričani smo, da bo ŠPIC s širokim spletom svojega delovanja pritegnil k sodelovanju študente (tudi tiste, ki študirajo v drugih krajih in izhajajo iz naše regije) in druge mlade kot tudi starejše, ki bodo v njem videli priložnost za razvoj svojih znanj in sposobnosti ter organizacij in regije.

Skills

Posted on

20. 2. 2017

Dostopnost