Komisija za kakovost

Po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju komisija opravlja naslednje naloge:

 

N

Ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli.

N

Vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije.

N

Načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli.

N

Sodeluje s Svetom za evalvacijo v visokem šolstvu in opravi primerjanje z drugimi višjimi šolami doma in v tujini.

N

Spremlja zaposlitvene možnosti diplomatov in na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav.

N

Pripravlja polletna evalvacijska poročila za obravnavo na strateškem svetu oziroma svetu višje strokovne šole in v skupnosti višjih strokovnih šol.

N

Pripravlja letna poročila o evalvaciji in samoevalvaciji za obravnavo na svetu za evalvacijo v visokem šolstvu in komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov.

Dostopnost