Knjižnica

Človek se uči le na dva načina: eno je branje, drugo pa je druženje s pametnejšimi od sebe. - Will Rogers

Sanela Kavaš

Tel: (02) 521 3 410
E: sanela.kavas@ekonomska-ms.si

S preselitvijo v nove šolske prostore na Noršinski ulici ima šolska knjižnica zelo ugodno lego v pritličju šole. Je velika, svetla in dostopna vsem prihajajočim in odhajajočim uporabnikom naše šole. V njej potekajo številne in raznolike dejavnosti, kot so izposoja dijakom, študentom, zaposlenim, individualno bibliopedagoško delo ob izposoji, bibliopedagoške ure in medpredmetne povezave, medknjižnična izposoja, razstave, obilica strokovnega bibliotekarskega dela (nabava knjižničnega gradiva, strokovna obdelava, oprema in postavitev novega gradiva, odpisi gradiva, vodenje statistike in druge dokumentacije o gradivu in izposoji, priprava poročila in letnega delovnega načrta), sodelovanje s pedagoškimi in drugimi delavci šole pri načrtovanju in nakupu gradiva, seznanjanju z novostmi o gradivu, pri izterjavi dijakov in študentov zaradi vračila izposojenega gradiva. Potrebno je tudi sodelovanje z IZUM-om (uvajanje sprememb v izposoji, katalogizaciji, statistiki v sistemu COBISS), strokovno spopolnjevanje na področju bibliotekarstva in pedagoškega dela in sodelovanje na pedagoških konferencah in predavateljskih zborih. Življenje in delo je v knjižnici zelo razgibano in pestro. Želimo si, da bi bilo takšno tudi v prihodnje.

                                                                                                                                                                                                                  Metka Harej, prof.

KNJIŽNIČNI RED ŠOLSKE KNJIŽNICE

1. ČLANSTVO, POGOJI IZPOSOJE

•    Izposoja je možna samo z dijaško izkaznico, študentsko izkaznico, indeksom ali drugim osebnim dokumentom (odrasli).
•    Člani naše knjižnice so: dijaki, študenti, odrasli in zaposleni na šoli.
•    Izposoja gradiva je brezplačna.
•    Zamudnina je 0,08 EUR na dan na enoto knjižničnega gradiva.
•    Pisni opomini:

1.opomin 1,30 EUR
2.opomin 3,90 EUR
3.opomin 5,20 EUR

Cene opominov se seštevajo.

 

2. IZPOSOJEVALNI ROKI

•    Knjige 14 dni.
•    Vsako knjigo se lahko podaljša, če ni rezervirana. Podaljšanje je možno osebno ali po telefonu (02/521 3410 in 02/521 3412).
•    V primeru, da je za določene knjige zelo veliko povpraševanje, je lahko rok izposoje tudi krajši (po dogovoru s knjižničarji).
•    Časopisi in revije se izposojajo samo v čitalnico; izjemoma tudi na dom za 2 dni.
•    CD-ROM-i, DVD-ji, avdio in videokasete  se izposojajo po dogovoru s knjižničarji.
•    Referenčno gradivo (enciklopedije, leksikoni, slovarji in nekateri drugi priročniki) in diplomske naloge se izposojajo samo v čitalnico.
•    Gradivo, ki je izposojeno, uporabniki lahko rezervirajo. Rezervirano gradivo čaka uporabnika, ki ga je rezerviral, največ tri delovne dni, nato je na voljo ostalim uporabnikom.

 

3. PRAVILA VRAČANJA GRADIVA (ob zaključku pouka)

•    Dijaki morajo vso gradivo vrniti do konca pouka, študenti pa ob oddaji diplomske naloge.
•    Tisti dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, ga lahko obdržijo do izpitnega roka, vendar najdalje do konca avgusta.
•    Dijaki, ki opravljajo maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit, morajo gradivo vrniti do razglasitve rezultatov.
•    Članom, ki ne upoštevajo določenih izposojevalnih rokov, zaračunamo zamudnino. Dokler ne poravnajo zamujenih obveznosti, se jim lahko odreče izposoja.

 

4. ODŠKODNINA ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

Izgubljeno gradivo je potrebno  nadomestiti z enako enoto gradiva;  če to ni možno, pa, po dogovoru s knjižničarko, z vsebinsko enakovrednim gradivom.

5. ČAS IZPOSOJE
Knjižnica je odprta v ponedeljek, sredo in  petek od 9.00 do 15.00, v torek od 9.00 do 17.00 in v četrtek od 9.00 do 16.00.  Malica je od 11.30 do 12.00.
6. PRAVILA RAVNANJA V ČITALNICI

Čitalnica je namenjena učenju, študiju, pisanju, zbiranju informacij  za projektne,
seminarske, diplomske naloge in v te namene tudi  brskanju po internetu.

V čitalnici je prepovedano uživanje hrane in pijače, uporaba mobilnih telefonov in
nedisciplinirano  obnašanje.

    UPORABA RAČUNALNIKOV V ČITALNICI

•    Računalnike lahko uporabljajo le člani, ki se prijavijo z dijaško ali  s študentsko izkaznico.
•    Računalniki so namenjeni iskanju informacij na internetu in gradiva po COBISS/OPAC-u.
•    Na računalnikih v čitalnici ni dovoljeno:
nameščanje programske opreme, brisanje programov ter spreminjanje sistemskih nastavitev, igranje igric, predvajanje multimedijskih vsebin na internetu, brskanje po straneh, ki niso izobraževalne in informativne.
•    Število uporabnikov na enem računalniku lahko knjižničar/-ka omeji.
•    Knjižničar/-ka ne prevzema odgovornosti, če nastane  kakršnakoli škoda pri uporabi USB ključev, CD in DVD, ki jih dijaki in študenti uporabljajo pri delu z računalniki.
•    Vsako napako ali poškodbo računalniške opreme so uporabniki dolžni sporočiti knjižničarju/-ki in tako poskrbeti, da bo naslednji uporabnik našel delujoči računalnik.
•    Za strojne in programske okvare in zlorabe, povzročene namerno ali zaradi malomarnosti, so uporabniki materialno odgovorni.
•    V primeru kršitev pravil  pri uporabi računalnikov se članu odreče možnost njegove uporabe. Knjižničar/-ka o tem obvesti razrednika in ravnatelja šole.

7. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
Medknjižnično se izposoja gradivo samo z dovoljenjem direktorja:
a) za profesorje samo tisto gradivo, ki ga potrebujejo za pouk in ga v Pokrajinski
in študijski knjižnici v M. Soboti nimajo,
b) za dijake pa samo gradivo za raziskovalne naloge in ga v Pokrajinski in
študijski knjižnici v Murski Soboti nimajo.

 

Direktor:
Dr. Beno Klemenčič

KNJIŽNICA JE ODPRTA:

ponedeljek: 7.00 – 15.00
torek: 7.00 – 17.00
sreda: 7.00 – 15.00
četrtek: 7.00 – 15.00
petek: 7.00 – 13.00

Dostopnost