Culture knowledge and language competences

Novi projekt je nadaljevanje Erasmus+ projektov “Key Skills for EU Hotel Staff” (2014–2016) in „Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market” (2016–2018). Projekt bo razvijal in uveljavljal rezultate iz prejšnjih dveh projektov. Z novimi projektnimi partnerji, novimi ciljnimi skupinami udeležencev in z razvojem drugih spretnosti udeležencev v učnem procesu se bo razširil tudi obseg.  

Konzorcij bo oblikoval inovativno gradivo za učenje – OER (open educational  resources – prosto dostopni izobraževalni viri), pri čemer bo uporabljal CLIL– metodologijo (jezikovno integrirano učenje) in oblikoval celovite module za kombinirano učenje, vključno z gradivom za spletno učenje in gradivom za  skupinsko delo/delo v dvojicah v klepetalnicah ter F2F – (face-to-face) srečanja,  da bi udeleženci razvili ključne spretnosti na kompleksen način. Gradivo bo temeljilo na kulturni dediščini naših dežel. Pripravljeno bo v 10 evropskih jezikih, naših jezikih: hrvaščina, latvijščina, slovenščina, češčina, poljščina, romunščina, madžarščina in angleščina ter nemščina in francoščina kot glavni tuji jeziki, ki se govorijo v EU. Gradivo bo spodbujalo razvoj kulturnega znanja in ozaveščanja, jezikovne spretnosti in spretnosti za udeležence v izobraževanju odraslih, pomembne za 21. stoletje.             

Tečaj je namenjen udeležencem v izobraževanju odraslih, vključno s tistimi, ki imajo določene težave (geografske, družbene, ekonomske, kulturne, izobraževalne), odvisno od posamezne države.

Projekt je povezan s tematiko leta evropske kulturne dediščine, ki se posveča dvema glavnima ciljema leta: »vključenost« (tematika »Skupna dediščina«) in »inovacije« (tematika »Spretnosti, povezane z dediščino«). Z oblikovanjem programa za učenje (OER), ki bo temeljil na bogati kulturni dediščini naših dežel, prevedenega v 10 jezikov, bomo spodbujali skupne kulturne vrednote in razvoj spretnosti ter prispevali k povečanemu skupnemu razumevanju evropske kulturne dediščine in razvijali spretnosti ljudi, ki so pomembne za oblikovanje inovacij.

Posvečali se bomo udeležencem v izobraževanju odraslih v naših izobraževalnih ustanovah, na podeželju, vključno s tistimi, ki so bolj oddaljeni, da bi vključili udeležence z geografskimi, ekonomskimi in kulturnimi ovirami za učenje, torej bomo spodbujali njihovo družbeno vključenost; udeležence v izobraževanju odraslih v formalnem in neformalnem izobraževanju, prav tako na osnovi vseživljenjskega učenja, in tiste, ki nimajo spretnostih in kompetenc.

Celoten namen projekta je razvijati spretnosti udeležencev v izobraževanju odraslih, pomembne za 21. stoletje (komunikacija, jezikovne spretnosti, medkulturne spretnosti, sodelovanje, inovativnost, iniciativa, IKT spretnosti itd.), in spodbujati znanje udeležencev o bogati evropski kulturni dediščini in njenih vrednotah z uporabo inovativnih gradiv in pristopov k učenju in tako posledično izboljšati raven izobraževanja ljudi in jim približati kulturno dediščino, zgodovino in skupne vrednote Evrope. S tem izboljšamo njihov celoten razvoj in zaposljivost.    

Transnacionalna implementacija projekta bo prispevala k povečanemu poznavanju kulturne dediščine šestih evropskih držav (Hrvaška, Latvija, Slovenija, Romunija, Češka in Poljska), ki predstavljajo različne geografske regije Evrope, iz prve roke. Prav tako spodbuja izmenjavo izkušenj in uporabo strokovnega znanja vsakega projektnega partnerja, da se dosežejo vsi cilji projekta.

V okviru projekta bomo pripravili naslednje tri rezultate: tečaj evropske kulturne dediščine, več-jezikovni kombinirani tečaj za udeležence v izobraževanju odraslih, ki temelji na kulturi in še tretji, razvijanje spretnosti za 21. stoletje za udeležence v programih izobraževanja odraslih.   

Ciljna skupina tega projekta so udeleženci izobraževanja odraslih. Namen je razviti njihove spretnosti, primerne za 21. stoletje, v kombiniranem tečaju za učenje, pri čemer se uporabi CLIL– metodologija – jezikovno integrirano učenje. Tečaj temelji na bogati evropski kulturni dediščini. Poleg razvoja jezikovnih in medkulturnih kompetenc se bo učečim se razkrivalo široko kulturno znanje, kar bo dvignilo njihovo kulturno poznavanje in ozaveščenost.

AKTUALNI DOGODKI


Diseminacija novega EU projekta »Culture and languages for all« na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli

13. oktobra 2020 je potekala predstavitev novega Erasmus+ KA2 projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“ za delavce in partnerje zavoda Logarica na EŠ Murska Sobota, VSŠ. Udeleženci predstavitve so se seznanili z idejo novega projekta, komu je namenjen, kdo so partnerji v projektu in z e-platformo kot pripomočkom. Predstavljene so jim bile vsebine vseh modulov, ki predstavljajo kulturno dediščino vseh sodelujočih držav. Podrobneje so se seznanili z vsebinami nekaterih modulov, s strukturo posameznega modula, tipi nalog in s postopkom ocenjevanja. Ker je gradivo na voljo v desetih jezikih, smo skupaj rešili nekaj nalog v slovenščini, nemščini in angleščini. Platforma in vsebina jim je bila všeč, saj lahko preverijo svoje znanje kakšnega tujega jezika, še izboljšajo svoje IKT spretnosti, predvsem pa se lahko kaj naučijo o kulturni dediščini svojega in drugih evropskih narodov. Zdi se jim, da, material, ki je na voljo v več jezikih, in vsebina, ki je uporabna na več področjih, ni le uporabna za izobraževanje odraslih, ampak tudi za izobraževanje dijakov in učencev pri različnih predmetih v šoli. Vsekakor sem jim zdi dovolj zanimivo, da bodo platformo še naprej proučevali doma in jo priporočali drugim.

 

 

 

 

 

Diseminacija novega EU projekta »Culture and languages for all« na Zavodu za turizem in razvoj Lendava

8. oktobra 2020 se je v Čentibi pripravila predstavitev novega Erasmus+ KA2 projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“ za zaposlene na Zavodu za turizem in razvoj Lendava. Zaposlenim je bil predstavljen projekt, komu je namenjen, kdo so partnerji v projektu in e-platforma kot pripomoček. Predstavljene so bile vsebine vseh modulov, ki so jih pripravili projektni partnerji in ki predstavljajo kulturno dediščino le-teh. Podrobneje so se seznanili z vsebinami modulov, s strukturo posameznega modula, tipi nalog in s postopkom ocenjevanja. Ker je gradivo na voljo v desetih jezikih, so si skupaj ogledali in reševali nekaj nalog v različnih jezikih – v slovenskem, hrvaškem in madžarskem. Na splošno jim je bila e-platforma všeč, saj nudi za vsakega nekaj. Lahko preveriš svoje znanje v tujem jeziku ali izboljšaš svoje IKT spretnosti. Lahko pa se kaj naučiš o kulturni dediščini svojega in drugih evropskih narodov. Takšna so bila njihova mnenja. Vsebina platforme pa se jim zdi uporabna tako za izobraževanje odraslih kot tudi za študente in učence, saj pokriva različna področja na različne načine.

 

 

 

 

Pilotiranje modulov v okviru novega EU projekta »Culture and languages for all« na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli

Od začetka do sredine oktobra 2020 je potekalo pilotiranje modulov na e-platformi, ki je nastala v okviru novega Erasmus+ KA2 projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“. Moduli predstavljajo nesnovno kulturno dediščino projektnih partnerjev in so bili pripravljeni v desetih evropskih jezikih.

Pri testiranju so sodelovali redni študenti prvega letnika programa ekonomist višje strokovne šole. Najprej sem jim predstavila projekt, e-platformo in namen testiranja. Nato sem jim pokazala nekaj nalog in način reševanje. Potem so začeli z reševanjem nalog. Študenti so pilotirali module v slovenskem jeziku, po želji pa tudi v hrvaškem, madžarskem in angleškem jeziku. Vsak študent je testiral vsaj en modul v slovenskem jeziku. Študentov, ki so sodelovali, je bilo trinajst.

Vtisi študentov so bili v glavnem pozitivni. Všeč so jim bila besedila in naloge, ki so jih reševali na spletu. Niso pa bili preveč naklonjeni nalogam, ki jih je potrebno reševati v dvojicah ali v skupinah. Naučili so se sicer nekaj novega o kulturni dediščini drugih evropskih narodov, čeprav jih to preveč ne zanima. Se pa, kot študenti drugega letnika, zavedajo pomena kulturne dediščine. Študenti so svoja opažanja in mnenja posredovali s pomočjo anketnega vprašalnika, s katerim smo dobili povratne informacije in informacije o morebitnih napakah.

 

 

 

 

Pilotiranje modulov v okviru novega EU projekta »Culture and languages for all« na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli

Od začetka do sredine oktobra 2020 je potekalo pilotiranje modulov na e-platformi, ki je nastala v okviru novega Erasmus+ KA2 projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“. Moduli predstavljajo nesnovno kulturno dediščino projektnih partnerjev in so bili pripravljeni v desetih evropskih jezikih.

Sodelovali so redni študenti drugega letnika programa ekonomist višje strokovne šole. Preden so začeli z reševanjem nalog, sem jim predstavila projekt, e-platformo in namen pilotiranja, namreč pridobivanje povratnih informacij glede vsebine in uporabnosti ter odkrivanja tehničnih in drugih napak. Študenti so pilotirali module v slovenskem jeziku, po želji pa tudi v hrvaškem in pozneje v angleškem jeziku. Vsak študent je testiral vsaj en modul v slovenskem jeziku.

Vtisi študentov so bili pozitivni. Všeč so jim bila besedila in naloge, ki so jih reševali na spletu. Niso pa bili preveč navdušeni nad nalogami v dvojicah ali nad skupinskim delom. Naučili so se nekaj novega o kulturni dediščini drugih evropskih narodov, vendar pa so priznali, da to ni ravno tematika, ki bi jih preveč zanimala, čeprav se zavedajo pomena le-tega. Študenti so svoja opažanja in mnenja posredovali s pomočjo anketnega vprašalnika, s katerim smo dobili povratne informacije in informacije o morebitnih napakah.

 

 

 

 


Delavnica v okviru EU projekta
»Culture and languages for all« za predavatelje Ekonomske šole Murska Sobota, Višje strokovne šole

29. septembra 2020 je za predavatelje na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli potekala delavnica v okviru EU projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“. Ker je predavateljem bil projekt predstavljen že julija 2019, sem jim le na kratko ponovno predstavila e-platformo in se nato osredotočila na module v slovenščini. Pokazala sem jim različne tipe nalog, nato pa so začeli reševati naloge v slovenščini in hrvaščini. Na delavnici je sodelovalo 12 udeležencev. Naloge so se jim zdele zanimive in uporabne, saj izbor vsebin skriva za vsakogar nekaj.

Delavnica v okviru EU projekta »Culture and languages for all« za udeleženke projekta ZAUPAJ SI – PATJA ANDI TUTE, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, na EŠ Murska Sobota, VSŠ

17. septembra 2020 je na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli potekala delavnica za udeleženke projekta ZAUPAJ SI – PATJA ANDI TUTE, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, in sicer v okviru EU projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“. Udeleženke, ki so prihajale iz RIS Rakičan, so bile romske ženske, ki bodo v okviru projekta »Zaupaj si – Patja andi tute« osvojile različne  kompetence in imele možnost aktivnega sodelovanja z lokalnimi deležniki ter na ta način preprečile socialno izključenost in tveganje revščine. Prav tako bodo izboljšale svojo zaposljivost. Udeleženkam sem najprej predstavila projekt, nato pa smo začeli s spoznavanjem platforme. Najprej sem jim predstavila platformo z vsemi moduli in vsebinami, nato pa smo prvi modul reševali skupaj. Potem so nadaljevale z modulom po lastni izbiri. Nekatere udeleženke so reševale module v slovenskem jeziku, nekatere pa tudi v hrvaškem jeziku. Nekaterim udeleženkam, predvsem mlajšim, se je zdelo reševanje nalog enostavno, druge so imele večje težave. Ker smo bili ves čas aktivni, je čas hitro minil. Mnenja udeleženk so bila v glavnem pozitivna. Platforma in vsebine so jim  je zdele zanimive. Vsebina modulov je bila všeč predvsem starejšim udeleženkam.

Delavnica v okviru EU projekta »Culture and languages for all« za udeleženke projekta ZAUPAJ SI – PATJA ANDI TUTE, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, na LU Lendava

16. septembra 2020 je na Ljudski univerzi Lendava potekala delavnica za udeleženke projekta ZAUPAJ SI – PATJA ANDI TUTE, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, in sicer v okviru EU projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“. Udeleženke so bile romske ženske, ki bodo v okviru projekta »Zaupaj si – Patja andi tute« osvojile različne  kompetence in imele možnost aktivnega sodelovanja z lokalnimi deležniki ter na ta način preprečile socialno izključenost in tveganje revščine. Prav tako bodo izboljšale svojo zaposljivost. Udeleženkam sem najprej predstavila projekt, nato pa smo začeli s spoznavanjem platforme. Najprej sem jim predstavila platformo z vsemi moduli in vsebinami, nato pa smo prvi modul reševali skupaj. Potem so nadaljevale z modulom po lastni izbiri. Nekatere udeleženke so delale same, nekatere v dvojicah. Nekaterim se je zdelo reševanje nalog kar enostavno, druge so imele večje težave. Ker smo bili ves čas aktivni, je čas kar hitro minil. Mnenja so bila v glavnem pozitivna. Platforma in vsebine so jim  je zdele zanimive.

 

 

 


Delavnica v okviru EU projekta
»Culture and languages for all« za učitelje in osebje srednje šole in gimnazije Ekonomske šole Murska Sobota

31. avgusta 2020 je na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli potekala delavnica za učitelje in osebje srednje šole in gimnazije v okviru EU projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“. Ker so delavci šole že bili seznanjeni s projektom, saj so se junija 2019 udeležili predstavitve projekta, sem jim le predstavila module v slovenščini in jim pokazala različne tipe nalog. Potem so se lotili reševanja nalog v slovenščini, hrvaščini in nemščini. Na delavnici je sodelovalo 32 udeležencev. Zaradi velikega števila udeležencev je delavnica potekala v dveh skupinah. Naloge so se jim zdele zanimive in uporabne v različne namene.

 

 

 


P
ilotiranje modulov v okviru EU projekta »Culture and languages for all« na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli

Konec maja 2020 je na daljavo potekalo pilotiranje modulov na e-platformi, ki je nastala v okviru Erasmus+ KA2 projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“. Moduli predstavljajo nesnovno kulturno dediščino projektnih partnerjev in so bili pripravljeni v desetih evropskih jezikih.

Pri testiranju modulov v slovenščini, po želji tudi v nemščini ali angleščini, je sodelovalo 24 rednih in izrednih študentov programa informatik višje strokovne šole. Testiranje je potekalo na daljavo, saj je šola bila zaprta zaradi pandemije s COVID-19 virusom. Preden so študenti začeli z reševanjem nalog, sem jim predstavila projekt in namen pilotiranja, namreč pridobivanje povratnih informacij glede vsebine in uporabnosti ter odkrivanja tehničnih in drugih napak. Študenti so pilotirali vsaj en modul modul v slovenskem jeziku in enega v tujem jeziku po želji.

Vtisi študentov so bili pozitivni. Všeč so jim bila besedila in večina nalog, ker so se naučili nekaj novega o kulturni dediščini. Naloge, ki so zahtevale delo v dvojicah in /ali skupinsko delo, na daljavo nismo izvajale. Študenti so svoja mnenja posredovali s pomočjo anketnega vprašalnika, s katerim smo dobili povratne informacije. Služil pa bo tudi temu, da se morebitne napake ali nepravilnosti popravijo.

Diseminacija projekta EU projekta »Culture and languages for all« na svetu zavoda Ekonomske šole Murska Sobota

20. februarja 2020 je na Ekonomski šoli Murska Sobota potekala predstavitev novega EU projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“ za predstavnike sveta zavoda. Prisotnim sem predstavila namen projekta, komu je namenjen in projektne partnerje. Nato sem jih seznanila z vsebino na e-platformi, ki smo jo pripravili mi in partnerji v projektu in ki predstavljajo našo in njihovo nesnovno kulturno dediščino. Pokazala sem jim nekaj modulov, naloge za reševati in postopek ocenjevanja. Projekt in e-platforma se jim zdita uporabna in zanimiva.

 

 

 

Diseminacija na 12. sejmu višjega in visokega šolstva na Ptuju

4. februarja 2020 je v avli Šolskega centra Ptuj potekal 12. sejem višjega in visokega šolstva, ki sta ga organizirala Šolski center Ptuj in Zavod Revivis. Na tej prireditvi se bodočim študentom predstavljajo različne slovenske univerze, fakultete, višje in visoke šole s svojimi programi. Ker smo na sejmu predstavljali šolo, smo obenem še izkoristili možnost, da nov Erasmus+ projekt “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“ predstavimo dijakom naše in drugih šol ter bodočim študentom. Platformo, ki je bila odprta na računalniku, smo podrobneje predstavljali posameznikom, ki so se ustavili ob stojnici in pokazali zanimanje. Sicer pa smo delili letake in dajale splošne informacije.

 

 

 

Diseminacija na 12. sejmu izobraževanja in poklicev – Informativa 2020 v Ljubljani

24. in 25. januarja 2020 je v Ljubljani potekala 12. Informativa – sejem izobraževanja in poklicev, na katerem se predstavljajo slovenske srednje šole, višje in visoke šole, fakultete, univerze, institucije za izobraževanje odraslih, dijaški in študentski domovi in druge institucije s svojimi programi, prav tako pa različne šole iz tujine. Sejem obiskujejo osnovnošolci, dijaki, učitelji, starši in drugi, ki jih stvari v zvezi z izobraževanjem zanimajo. V okviru našega Erasmus+ projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“ smo izkoristili priložnost, da projekt predstavimo širšemu občinstvu na nacionalni ravni. Pripravili smo letake s podrobnejšim opisom projekta in na računalniku predstavili Moodle e-platformo, na kateri že lahko najdemo predstavljeno kulturno dediščino 6 projektnih partnerjev v angleškem jeziku. Gradivo je pripravljeno za individualno učenje in za poučevanje v razredu. Tistim, ki so se ustavili pri nas, se je projekt zdel zanimiv in uporaben, saj gre za razvijanje IKT spretnosti ob odkrivanju kulturne dediščine. Tudi to, da je brezplačno dostopen se je vsem zdela velika prednost. Projekt je tudi opisan na spletni strani Informative (https://www.informativa.si/), kjer so navedeni vsi sodelujoči, program prireditve in druge uporabne informacije.

 

Diseminacija projekta za udeležence programa mobilnosti PRIDE iz Velike Britanije na EŠ Murska Sobota, VSŠ

17. oktobra 2019 je bil novi EU projekt “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“ predstavljen udeležencem EU projekta »PARTNERSHIP FOR RURAL IMPROVEMENT & DEVELOPMENT IN EUROPE II – PRIDE«. Ker so udeleženci iz Velike Britanije preko zavoda Logarica opravljali enotedensko mobilnost z namenom izobraževanja o kulturni dediščini in tradicionalnih obrteh v Pomurju, je to bila odlična priložnost za predstavitev platforme. Udeležencem sem najprej predstavila idejo projekta, namen in ciljno skupino. Na kratko sem predstavila tudi projektne partnerje. Nato sem jim pokazala vsebine različnih partnerjev na e-platformi, ki predstavljajo njihovo nesnovno kulturno dediščino. Pokazala sem jim tudi nekaj video vsebin. Potem sem jim pokazala nekaj nalog, da bi spoznali raznovrstnost nalog. E-platforma in njene vsebine so se jim zdele zelo zanimive in uporabne, še posebej, ker so v angleškem jeziku in jih oni lahko rešujejo. Tudi ideja, da se ciljni skupini predstavi kulturna dediščina različnih držav in narodov, obenem pa se učijo ali izboljšujejo IKT spretnosti, se jim je zdelo zelo dobra. Navdušeni so bili nad izbiro kulturnih dediščin, saj je izbor kar precej bogat in zanimiv.

Diseminacija projekta za udeležence programa mobilnosti PRIDE iz Velike Britanije na EŠ Murska Sobota, VSŠ

3. oktobra 2019 je bil udeležencem EU projekta »PARTNERSHIP FOR RURAL IMPROVEMENT & DEVELOPMENT IN EUROPE II – PRIDE« predstavljen novi EU projekt “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“. Udeleženci iz Velike Britanije preko zavoda Logarica opravljajo enotedensko mobilnost z namenom izobraževanja o tradicionalnih obrteh v Pomurju. Udeležencem prej omenjenega projekta sem predstavila idejo projekta, namen in ciljno skupino. Na kratko sem predstavila tudi projektne partnerje. Pokazala sem jim vsebine različnih partnerjev na e-platformi, ki predstavljajo njihovo nesnovno kulturno dediščino. Pokazala sem jim tudi nekaj video vsebin. Nato smo skupaj rešili nekaj nalog, da bi spoznali raznolike naloge. E-platforma in njene vsebine so se jim zdele zelo zanimive in uporabne, še posebej, ker so v angleškem jeziku in jih tako tudi oni lahko rešujejo. Tudi ideja, da se ciljni skupini predstavi kulturna dediščina, obenem pa se še učijo ali izboljšujejo IKT spretnosti, se jim je zdelo zelo dobrodošla. Navdušeni so bili nad izbiro kulturnih dediščin, saj je izbor kar precej bogat in zanimiv.

 

 

 

 

 

Tretji projektni sestanek v Wroclawu

Od 10. – 12. septembra 2019 je v Wroclawu potekal tretji sestanek v okviru novega EU projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“. Sestanek smo začeli s pregledom dosedanjega dela in ga nadaljevali s podrobno analizo prevedenih oz. prilagojenih modulov v jezike projektnih partnerjev in v kakšen drugi tuji jezik. Partnerji smo poročali o težavah, s katerimi se srečujemo, ko prevajamo in prilagajamo izvirne naloge v angleščini. Dogovorili smo se, kako reševati posamezne težave, pri čemer se bomo še dodatno posvetovali po elektronski pošti, če bo treba. Nato smo nadaljevali s predstavitvijo nalog v okviru module O3, s katerim se bo zaključil projekt, in se dogovorili, kako bo potekalo izvajanje tega modula, kdo so udeleženci delavnic in podobno. Ugotovili smo, da je vodenje kakovosti zadovoljivo in se dogovorili, kako naj potekaj multiplikativni dogodki, ki jih izvajajo nekateri partnerji. Glavna koordinatorka nas je seznanila z administrativnimi zadevami, ki jih je potrebno urediti. Dogovorili smo se za naslednje projektno srečanje, četrto in zadnje v okviru projekta, saj se bo projekt zaključil konec avgusta 2020. Srečanje bo v Časlavu na Češkem, in sicer maja 2020. Dogovorili smo tudi roke, do katerih je potrebno pripraviti prevedeno in prilagojeno gradivo za platformo in do kdaj je potrebno izvesti aktivnosti povezane z modulom O3.

 

 

 

 

 

Diseminacija projekta za PEATS študente iz Velike Britanije na EŠ Murska Sobota, VSŠ

17. julija 2019 je bil udeležencem EU projekta »Placements in Environmental, Archaeological and Traditional Skills – PEATS« predstavljen novi EU projekt “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“. Študenti iz Velike Britanije preko zavoda Logarica opravljajo enomesečno mobilnost z namenom opravljanja prakse v Prekmurju. Študentom sem predstavila namen projekta in komu je namenjen. Na kratko sem predstavila tudi projektne partnerje. Ker se projekt ukvarja z nesnovno kulturno dediščino, smo razložili pomen le-tega in poiskali nekaj primerov. Nato sem jim pokazala različne vsebine na e-platformi, ki so jih pripravili partnerji v projektu in ki predstavljajo njihovo nesnovno kulturno dediščino. Nato smo skupaj rešili nekaj nalog, da bi spoznali različne tipe nalog. E-platforma in njene vsebine se jim zdijo zanimive, še posebej, ker so v angleškem jeziku in jih tako tudi oni lahko rešujejo. Navdušeni so tudi nad izbiro kulturnih dediščin, saj se vsebino med seboj kar precej razlikujejo.

 

 

 

 

 

Diseminacija novega EU projekta »Culture and languages for all« na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli

Dne 2. julija 2019 se je za predavatelje Ekonomske šole Murska Sobota, Višje strokovne šole pripravila predstavitev novega Erasmus+ KA2 projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“. Predavatelji so se seznanili z idejo novega projekta, komu je namenjen, kdo so partnerji v projektu in z e-platformo kot pripomočkom. Predstavljene so jim bile vsebine vseh modulov, ki so jih pripravili projektni partnerji in ki predstavljajo kulturno dediščino le-teh. Podrobneje so se seznanili z vsebinami nekaterih modulov, s strukturo posameznega modula, tipi nalog in s postopkom ocenjevanja. Ker je gradivo trenutno na voljo samo v angleščini, smo skupaj rešili nekaj nalog. Na splošno jim je bila e-platforma in vsebina všeč, saj lahko preverijo svoje znanje kakšnega tujega jezika in izboljšajo svoje IKT spretnosti, predvsem pa se lahko kaj naučijo o kulturni dediščini drugih evropskih narodov. Zdi se jim, da bo, ko bo material na voljo v več jezikih, vsebina uporabna na več področjih, ne le v namen izobraževanja odraslih, ampak tudi  pri različnih predmetih v šoli.   

 

 

 

 


Diseminacija
novega EU projekta »Culture and languages for all« na Ekonomski šoli Murska Sobota, Srednji šoli in gimnaziji

Dne 21. junija 2019 je za učitelje Ekonomske šole Murska Sobota, srednje šole in gimnazije potekala predstavitev novega Erasmus+ KA2 projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“. Zaposlenim na šoli je bila predstavljena ideja novega projekta, komu je namenjen, kdo so partnerji v projektu in e-platforma kot pripomoček. Seznanili so se z vsebinami vseh modulov, ki so jih pripravili projektni partnerji in ki predstavljajo kulturno dediščino le-teh. Podrobneje so jim bile pokazane vsebine nekaterih modulov, struktura modula, tipi nalog in postopek ocenjevanja. Ker je gradivo trenutno na voljo le v angleščini, smo se skupaj lotili reševanja nekaterih nalog, da bi videli, kako platforma deluje. Načelno so jim e-platforma in vsebine bile všeč, saj so in bodo lahko na zabaven in zanimiv način spoznavali kulturno dediščino drugih evropskih narodov. Poleg tega lahko preverijo svoje znanje kakšnega tujega jezika in izboljšajo svoje IKT spretnosti, ko bodo reševali naloge na spletu. Predvsem dejstvo, da ne gre za tipičen jezikovni tečaj, se jim je zdelo pomembno, saj imajo občutek, da je le-teh že skoraj preveč na spletu. Všeč jim je bila misel, da glavni poudarek ni samo na tujem jeziku, ampak predvsem na vsebini in tudi na IKT spretnostih.

 

 

 

 

Diseminacija novega EU projekta »Culture and languages for all« na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli

Dne 18. junija 2019 je potekala predstavitev novega Erasmus+ KA2 projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“ za izredne študente prvega in drugega letnika programa Ekonomist na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli. Študentom je bil predstavljen nov projekt in e-platforma kot pripomoček. Na e-platformi jim je bila pokazana vsebina nekaterih modulov, ki so jih pripravili projektni partnerji in ki predstavljajo nesnovno kulturno dediščino le-teh. Podrobneje so bili seznanjeni s posameznimi vsebinami modulov in tipi nalog ter s postopkom ocenjevanja. Potem smo se skupaj lotili reševanja nekaterih nalog, na kar so še sami reševali nekaj nalog. Načeloma se jim zdijo e-platforma in vsebine zanimive, saj ni le tipičen jezikovni tečaj, ampak gre za širši vpogled v kulturno dediščino različnih evropskih narodov. Poleg tega so se, predvsem starejši udeleženci, zavedali namena izboljševanja IKT spretnostih, ko so reševali »online« naloge in brskali po dodatnih informacijah na spletu.

 

 

 

 

 

 

Drugi projektni sestanek v Dubrovniku

Od 15. – 17. aprila 2019 je v Dubrovniku potekal drugi sestanek v okviru novega EU projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“. Sestanek smo začeli s srečanjem učiteljic srednje šole TUSDU, ki so sodelovale v pilotiranju nove platforme. Predstavile so svoje izkušnje z uporabo platformo in tematiko modulov. Predstavile so tudi mnenja dijakov, ki so sodelovali v pilotiranju. V nadaljevanju je sledila predstavitev ugotovitev v zvezi s posameznimi moduli. Vsak partner je namreč pilotiral 3 različne module, in sicer treh različnih partnerjev, tako, da je vsak projektni partner testiral druge module, vendar ne svojih. Končni seštevek vseh modulov je bil 18. Predstavljene so bile tako slovnične in vsebinske kot tudi tehnične napake. Popravke v zvezi z besediščem in nalogami bodo popravili učitelji, tehnične napake pa bodo odpravili informatiki. Projektni partner iz Romunije je pripravil predstavitev o aktivnosti O2, v kateri bo potrebno vso gradivo na platformi iz angleščine prevesti v »projektne« jezike, in sicer v češki, francoski, hrvaški, latvijski, madžarski, nemški, poljski, romunski in slovenski. Zaradi narave različnih jezikov bo potrebno nekatere naloge prilagoditi ali na novo ustvariti, ker se prevod iz angleščine ne obnese. Ta aktivnost bo potekala do konca februarja 2020. Potekala je tudi razprava o videzu same platforme – moduli, ikone, slike in podobno. Glavna koordinatorka nas je seznanila z nekaterimi administrativnimi zadevami, ki jih je potrebno urediti. Dogovorili smo se za naslednje projektno srečanje, ki bo septembra na Poljskem in za roke, do katerih je potrebno opraviti popravke na platformi in druge aktivnosti.

 

 

 

 

 

 

Pilotiranje modulov, ki predstavljajo nesnovno kulturno dediščino, v okviru novega EU projekta »Culture and languages for all« na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli

Od marca do aprila 2019 je potekalo pilotiranje modulov na novi e-platformi, ki nastaja v okviru novega Erasmus+ KA2 projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“. Moduli predstavljajo nesnovno kulturno dediščino projektnih partnerjev in so bili pripravljeni v angleškem jeziku.

Sodelovali so redni in izredni študenti višje strokovne šole ter nekaj posameznikov, ki so naloge reševale doma. Preden so začeli z reševanjem nalog, so bili seznanjeni z namenom pilotiranja, namreč pridobivanje povratnih informacij glede vsebine in uporabnosti ter odkrivanja tehničnih in drugih napak. Ker so se podrobneje seznanili s platformo na diseminacijskem seminarju, so lahko naloge reševali sami. Naši študenti so pilotirali en poljski modul in dva romunska.

Prvi vtisi so bili zelo pozitivni. Študentom so bile všeč besedila in naloge, saj so se naučili nekaj novega o kulturni dediščini drugih evropskih narodov. Študenti in ostali sodelujoči so svoja opažanja in mnenja posredovali s pomočjo anketnega vprašalnika, s katerim bomo dobili dodatne informacije in predloge za izboljšavo e-platforme. Služil pa bo tudi temu, da se morebitne napake ali nepravilnosti popravijo.

 

 

 

 

 

 

Diseminacija novega EU projekta »Culture and languages for all« na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli

25. marca 2019 je na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli za študente prvega letnika programa Informatik potekala predstavitev novega EU projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“. Študentom sem predstavila namen projekta in komu je namenjen. Predstavila sem tudi projektne partnerje. Ker se projekt ukvarja z nesnovno kulturno dediščino, smo najprej razpravljali in razložili pomen le-tega in podali nekaj primerov. Nato sem jih seznanila z vsebino na e-platformi, ki so jih pripravili partnerji v projektu in ki predstavljajo njihovo nesnovno kulturno dediščino. Ker bodo udeleženci tega seminarja pilotirali module nekaterih projektnih partnerjev, sem jih podrobneje seznanila z vsebinami modulov, s tipi nalog in s postopkom ocenjevanja. Prav tako sem jih seznanila z namenom testiranja. Nato smo skupaj rešili nekaj nalog, na kar so še sami reševali druge naloge. E-platforma in naloge se jim zdijo zanimive.

 

 

 

 

 

Diseminacija novega EU projekta »Culture and languages for all« na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli

13. marca 2019 je potekala predstavitev novega Erasmus+ KA2 projekta “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“ za študente drugega letnika programa Informatik na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli. Študentom sem predstavila namen projekta, komu je namenjen in projektne partnerje. Ker gre v projektu za nesnovno kulturno dediščino, smo najprej ugotavljali, za kaj sploh gre. Nato sem jim na e-platformi pokazala vsebine nekaterih modulov, ki so jih pripravili partnerji v projektu in ki predstavljajo nesnovno kulturno dediščino posameznih projektnih partnerjev. Ker bodo udeleženci seminarja pilotirali nekatere module, sem jih podrobneje seznanila z vsebinami modulov in tipi nalog ter s postopkom ocenjevanja. Prav tako sem jih seznanila z namenom pilotiranja. Potem smo najprej skupaj rešili nekaj nalog, na kar so še sami reševali druge naloge. Načeloma se jim zdijo e-platforma in naloge zanimive.

 

 

 

 

 

 

Prvi projektni sestanek v Rigi

Z novim študijskim letom sodelujemo v projektu “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“ v okviru programa Erasmus+. Projekt spada med strateška partnerstva (KA2), in sicer strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih. K sodelovanju v projektu nas je ponovno povabila Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Hrvaška. V projektu sodelujejo še partnerji iz Češke, Latvije, Romunije in Poljske. Projekt traja od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2020.

Namen projekta je razvijati spretnosti udeležencev v izobraževanju odraslih, pomembne za 21. stoletje (komunikacija, jezikovne spretnosti, medkulturne spretnosti, sodelovanje, inovativnost, iniciativa, IKT spretnosti, itd.) in jim razkriti bogato evropsko kulturno dediščino ter njihove vrednote z uporabo inovativnih gradiv in pristopov k učenju in tako posledično izboljšati raven izobraževanja ljudi in jim približati kulturno dediščino, zgodovino in skupne vrednote Evrope. S tem izboljšamo njihov celoten razvoj in zaposljivost.

Od 18. – 20. oktobra 2018 je v Rigi potekal prvi sestanek v okviru projekta. Na sestanku je bil podrobno predstavljen potek projekta, posamezne naloge partnerjev v projektu in upravljanje ter vodenje projekta. Organizirani sta bili dve delavnici, in sicer na temo specifičnosti v izobraževanju odraslih in na temo kreativno in ustvarjalno razmišljanje in učenje. Obe delavnici bosta uporabni pri pripravi gradiva. Dogovorili smo se tudi za naslednje srečanje, ki bo aprila 2019 na Hrvaškem.

   

O PROJEKTU

Številka projekta:  2018-1-HR01-KA204-047430
Trajanje projekta: 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2020

Koordinator projekta: Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (Hrvaška)

Projektni partnerji: Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (Hrvaška), Turiba University (Latvija), Ekonomska šola Murska Sobota (Slovenija), Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca (Romunija), Fundacja Pro Scientia Publica (Poljska), Vyšší odborná škola,Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav (Češka)

E-LEARNING PLATFORM

Dostopnost