Brezplačen študij za zaposlene – projekt MUNERA 3

PODALJŠANJE RAZPISNEGA ROKA ZA VKLJUČITEV V BREZPLAČNI IZREDNI ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

Spoštovani!

Glede na obseg prispelih prijav vas obveščamo, da smo podaljšali rok za prijavo v brezplačni izredni študij v okviru projekta MUNERA 3.

Prijave za brezplačno vključitev zbiramo do 10.10.2018 do 12:00 ure. Upoštevan bo vrstni red. Vloga obsega izpolnjen obrazec, ki se nahaja na dnu strani, ter zahtevana dokazila.

Vloge se pošljejo po navadni pošti v zaprti  ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3« z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota ali v skenirani obliki na elektronski naslov beno.klemencic@gmail.com z zadevo »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.

Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v referat šole ali na zapisani elektronski naslov.  Neustrezno označene ali nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov beno.klemencic@gmail.com ali tel. št. (02) 521 34 24 ali 051 450 318.

 

VABILO V BREZPLAČEN IZREDNI ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA MUNERA

 

Spoštovani!

Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/ESS_javni_razpisi_2014-2020/JR_NPIU/1_JR_NPIU_Besedilo_JR_31_5_2018_P.pdf

Projekt MUNERA 3 omogoča BREZPLAČEN ŠTUDIJ ZA ZAPOSLENE v višješolskih študijskih programih. Na Ekonomski šoli Murska Sobota Višji strokovni šoli omogočamo brezplačen študij v višješolskih študijskih programih Ekonomist in Informatika za največ 45 kandidatov.

 

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Ekonomske šole Murska Sobota, Višje strokovne šole od začetka študijskega leta 2018/2019 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške. Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).


Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

 

Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt

Študijska komisija šole je za študijsko leto 2018/2019 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt:

  • kriterij za 1. letnik – prvi vpis v izobraževalni program: kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: http://vps.vss-ce.com/VPS/,
  • kriterij za 2. letnik: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.

 

V študijskem letu 2018/2019 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta v sklopu projekta vpisala v BREZPLAČNI IZREDNI ŠTUDIJ naslednje število študentov:

  • Ekonomist (usmeritev podjetništvo) – 10 mest

(1.letnik – prvi vpis v izobraževalni program: 5 študentov in 2. letnik – 5 študentov)

  • Ekonomist (usmeritev računovodstvo) – 10 mest

(1.letnik – prvi vpis v izobraževalni program: 8 študentov in 2. letnik – 2 študenta)

  • Ekonomist (usmeritev turizem) – 10 mest

(1.letnik – prvi vpis v izobraževalni program: 10 študentov)

  • Informatika15 mest

(1.letnik – prvi vpis v izobraževalni program: 10 študentov in 2. letnik – 5 študentov)

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih letnikih in usmeritvah bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

 

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je 29. 9. 2018.

 

Vloga obsega izpolnjen obrazec 1, ki je priloga tega vabila, ter zahtevana dokazila (maturitetno spričevalo oziroma drugo dokazilo o zaključeni srednji šoli, potrdilo o zaposlitvi s strani delodajalca ali Zavoda RS za zaposlovanje ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ipd.).

 

Vloge se pošljejo po navadni pošti v zaprti  ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3« z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota ali v skenirani obliki na elektronski naslov beno.klemencic@gmail.com z zadevo »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.

Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v referat šole ali na zapisani elektronski naslov.  Neustrezno označene ali nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 5. 10. 2018 do 14.00 ure. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

 

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov beno.klemencic@gmail.com ali tel. št. (02) 521 34 24.

 

 

Priloga:
– Obrazec 1
– Potrdilo delodajalca o statusu zaposlenega

Dostopnost