Culture knowledge and language competences

Novi projekt je nadaljevanje Erasmus+ projektov “Key Skills for EU Hotel Staff” (2014–2016) in „Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market” (2016–2018). Projekt bo razvijal in uveljavljal rezultate iz prejšnjih dveh projektov. Z novimi projektnimi partnerji, novimi ciljnimi skupinami udeležencev in z razvojem drugih spretnosti udeležencev v učnem procesu se bo razširil tudi obseg.  

Konzorcij bo oblikoval inovativno gradivo za učenje – OER (open educational  resources – prosto dostopni izobraževalni viri), pri čemer bo uporabljal CLIL– metodologijo (jezikovno integrirano učenje) in oblikoval celovite module za kombinirano učenje, vključno z gradivom za spletno učenje in gradivom za  skupinsko delo/delo v dvojicah v klepetalnicah ter F2F – (face-to-face) srečanja,  da bi udeleženci razvili ključne spretnosti na kompleksen način. Gradivo bo temeljilo na kulturni dediščini naših dežel. Pripravljeno bo v 10 evropskih jezikih, naših jezikih: hrvaščina, latvijščina, slovenščina, češčina, poljščina, romunščina, madžarščina in angleščina ter nemščina in francoščina kot glavni tuji jeziki, ki se govorijo v EU. Gradivo bo spodbujalo razvoj kulturnega znanja in ozaveščanja, jezikovne spretnosti in spretnosti za udeležence v izobraževanju odraslih, pomembne za 21. stoletje.             

Tečaj je namenjen udeležencem v izobraževanju odraslih, vključno s tistimi, ki imajo določene težave (geografske, družbene, ekonomske, kulturne, izobraževalne), odvisno od posamezne države.

Projekt je povezan s tematiko leta evropske kulturne dediščine, ki se posveča dvema glavnima ciljema leta: »vključenost« (tematika »Skupna dediščina«) in »inovacije« (tematika »Spretnosti, povezane z dediščino«). Z oblikovanjem programa za učenje (OER), ki bo temeljil na bogati kulturni dediščini naših dežel, prevedenega v 10 jezikov, bomo spodbujali skupne kulturne vrednote in razvoj spretnosti ter prispevali k povečanemu skupnemu razumevanju evropske kulturne dediščine in razvijali spretnosti ljudi, ki so pomembne za oblikovanje inovacij.

Posvečali se bomo udeležencem v izobraževanju odraslih v naših izobraževalnih ustanovah, na podeželju, vključno s tistimi, ki so bolj oddaljeni, da bi vključili udeležence z geografskimi, ekonomskimi in kulturnimi ovirami za učenje, torej bomo spodbujali njihovo družbeno vključenost; udeležence v izobraževanju odraslih v formalnem in neformalnem izobraževanju, prav tako na osnovi vseživljenjskega učenja, in tiste, ki nimajo spretnostih in kompetenc.

Celoten namen projekta je razvijati spretnosti udeležencev v izobraževanju odraslih, pomembne za 21. stoletje (komunikacija, jezikovne spretnosti, medkulturne spretnosti, sodelovanje, inovativnost, iniciativa, IKT spretnosti itd.), in spodbujati znanje udeležencev o bogati evropski kulturni dediščini in njenih vrednotah z uporabo inovativnih gradiv in pristopov k učenju in tako posledično izboljšati raven izobraževanja ljudi in jim približati kulturno dediščino, zgodovino in skupne vrednote Evrope. S tem izboljšamo njihov celoten razvoj in zaposljivost.    

Transnacionalna implementacija projekta bo prispevala k povečanemu poznavanju kulturne dediščine šestih evropskih držav (Hrvaška, Latvija, Slovenija, Romunija, Češka in Poljska), ki predstavljajo različne geografske regije Evrope, iz prve roke. Prav tako spodbuja izmenjavo izkušenj in uporabo strokovnega znanja vsakega projektnega partnerja, da se dosežejo vsi cilji projekta.

V okviru projekta bomo pripravili naslednje tri rezultate: tečaj evropske kulturne dediščine, več-jezikovni kombinirani tečaj za udeležence v izobraževanju odraslih, ki temelji na kulturi in še tretji, razvijanje spretnosti za 21. stoletje za udeležence v programih izobraževanja odraslih.   

Ciljna skupina tega projekta so udeleženci izobraževanja odraslih. Namen je razviti njihove spretnosti, primerne za 21. stoletje, v kombiniranem tečaju za učenje, pri čemer se uporabi CLIL– metodologija – jezikovno integrirano učenje. Tečaj temelji na bogati evropski kulturni dediščini. Poleg razvoja jezikovnih in medkulturnih kompetenc se bo učečim se razkrivalo široko kulturno znanje, kar bo dvignilo njihovo kulturno poznavanje in ozaveščenost.

AKTUALNI DOGODKI

Prvi projektni sestanek v Rigi

Z novim študijskim letom sodelujemo v projektu “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“ v okviru programa Erasmus+. Projekt spada med strateška partnerstva (KA2), in sicer strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih. K sodelovanju v projektu nas je ponovno povabila Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Hrvaška. V projektu sodelujejo še partnerji iz Češke, Latvije, Romunije in Poljske. Projekt traja od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2020.

Namen projekta je razvijati spretnosti udeležencev v izobraževanju odraslih, pomembne za 21. stoletje (komunikacija, jezikovne spretnosti, medkulturne spretnosti, sodelovanje, inovativnost, iniciativa, IKT spretnosti, itd.) in jim razkriti bogato evropsko kulturno dediščino ter njihove vrednote z uporabo inovativnih gradiv in pristopov k učenju in tako posledično izboljšati raven izobraževanja ljudi in jim približati kulturno dediščino, zgodovino in skupne vrednote Evrope. S tem izboljšamo njihov celoten razvoj in zaposljivost.

Od 18. – 20. oktobra 2018 je v Rigi potekal prvi sestanek v okviru projekta. Na sestanku je bil podrobno predstavljen potek projekta, posamezne naloge partnerjev v projektu in upravljanje ter vodenje projekta. Organizirani sta bili dve delavnici, in sicer na temo specifičnosti v izobraževanju odraslih in na temo kreativno in ustvarjalno razmišljanje in učenje. Obe delavnici bosta uporabni pri pripravi gradiva. Dogovorili smo se tudi za naslednje srečanje, ki bo aprila 2019 na Hrvaškem.

   

O PROJEKTU

Številka projekta:  2018-1-HR01-KA204-047430
Trajanje projekta: 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2020

Koordinator projekta: Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (Hrvaška)

Projektni partnerji: Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (Hrvaška), Turiba University (Latvija), Ekonomska šola Murska Sobota (Slovenija), Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca (Romunija), Fundacja Pro Scientia Publica (Poljska), Vyšší odborná škola,Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav (Češka)